Par kompāniju /

Preces atgriešanas noteikumi

 

Atgriešanas noteikumi

 Preču atgriešanu var veikt14 kalendāro dienu laikā no ta piegādes brīža, par to paužot rakstiskā veidā. Preces atgriešanas un maiņas piegādes/kurjera izmaksas sedz klients. 

Lai atgrieztu preces, sūtiet pieteikumu uz e-pastu info@binatec.eu, kurā ir jānorāda pasūtījuma numurs, preces kods un/vai nosaukums, daudzums un atgriešanas iemesls.

Atgriežot preces, Klientam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

 

1. atgriežamajai precei jabūt oriģinālā, nesabojatā iepakojumā;

Iesakām , saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas.

2. Precei jabūt neatvertā iepakojumā.

3. atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments;

4. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Klienta atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

5. Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.

6. Klientam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas.

7. Par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

8. Preču kategorijas, kuru atpakaļ atgriešana Pārdevējam un apmaiņa nav iespējama:

- Gadījumā, ja prece ir bojāta vai pasūtījumā pieļauta kļūda, Jūs varat atgriezt preci, vai apmainīt pret tādu, kā bija norādīts pasūtījumā.

9.Preci ar defektu Pārdevējs apņemas apmainīt pret kvalitatīvu (bez defekta).

10. Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē SIA Binatec Baltija , nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi: info@binatec.eu. Vēstulē jānorāda :

Preces nosaukums, kods, pasūtījuma numurs un neliels defekta apraksts, kā arī tālruņa numurs.

11. Uz Preces Defekta pieteikšanas vēstuli Jums atbildēs 3 darba dienu laikā.

12. Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana notiek vadoties pēc LV normatīvo aktu noteiktās kartības.

13. Klientam par defektu SIA Binatec Baltija jāinformē nekavējoties tiklīdz defekts tiek konstatēts, bet ne vēlāk kā 3 menesīm līdz derīguma termiņa beiguma.

15. SIA Binatec Baltija pieņem lēmumu par Klienta prasības apstiprināšanu vai noraidīšanu 30 dienu laikā no brīža, kad klients ir informējis SIA Binatec Baltija par produkta defektu un ir saņēmis produktu ar defektu no Klienta.

16. Par prasības lēmumu, klients tiks informēts telefoniski  30 dienu laikā no brīža, kad klients ir informējis SIA Binatec Baltija par produkta defektu un ir saņēmis produktu ar defektu no Klienta.

17. SIA Binatec Baltija nav atbildīgs par preces bojājumiem vai defektiem pret jebkuru trešo pusi, kas iegādājusies preces no SIA Binatec Baltija klienta.

NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI

1. www.binatec.net saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala sistēmā.

2. Ja Klients nepiekrīt mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Klientam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Klients pazaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.

3. Ja Klients, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.

4. Šie noteikumi sastādīti vadoties pēc LV normatīvajiem tiesību aktiem.

5. Visas neskaidrības, kas izcēlušās dēļ šiem Noteikumiem, var tikt risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi LV Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.