Apie kompaniją /

privatumo politika

SIA “Binatec Baltija” personas datu apstrādes principi

Galvenās definīcijas

Datu pārzinis – SIA “Binatec Baltija” sabiedrība ar ierobēžoto atbildību galveno biroju Latvijā (turpmāk tekstā - "Binatec"); reģistrācijas Nr.: 40103362251.  

Klients - fiziska persona, kas izmanto, iepriekš ir izmantojusi vai plāno izmantot iespēju iegadaties Binatec produkciju ar klienta atlaidi tiešsaitē, ka ari saņemt īpašos piedavājumus no BINATEC.

Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši saistīta ar Klientu, kuru var identificēt.

Personas datu apstrāde - visas darbības, kas tiek veiktas ar personas datiem (ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, uzglabāšanu, pārveidošanu, piekļuvi, pieprasījumu nosūtīšanu, pārsūtīšanu utt.).

Personas datu apstrādes nolūki un personas datu kategorijas

Mēs apstrādājam personas datus noteiktiem nolūkiem:

tiešā mārketinga nolūki - sniegt Jums informāciju par piedāvājumiem, īpašajām akcijām un citu mārketinga komunikāciju. Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem tikai, ja Jūs esat devis savu piekrišanu, vai tas nepieciešams Gjensidige likumīgās interesēs;


Jūsu personas dati, kurus apstrādā BINATEC, tiek iegūti šādos veidos:

 • Jūs sniedzat (aizpildot un iesniedzot pieteikuma anketu interneta vietnē vai biroja, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruņa numuru, apmeklējot BINATEC bīroju, iegādājoties produktus klātiene vai izmantojot BINATEC majaslapu);

Binatec apkopo un apstrādā dažādus personas datus. Galvenās personas datu kategorijas, ko apstrādā Binatec, ietver (bet ne tikai):

 • personas dati, kas tieši saistīti ar personas identitāti, piemēram, dzimums, vārds un uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
 • kontaktinformācija, piemēram, adrese (s), e-pasta adrese (s), tālruņa numurs (i);
 • finanšu dati, piemēram, bankas konta numurs, maksājumu informācija;
 • informācija par pirkumiem, piemēram,  pirkuma datums, pirkuma vieta, pirkuma laiks, pirkuma summa, valūta, pirkuma grozs, joma, pirkuma veids (tiešsaistē, bezsaistē, pie Lielajiem sadarbības partneriem), ar Binatec klienta karti))

Apstrādājot personas datus, Binatec ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) un citiem piemērojamiem ES vai vietējiem tiesību aktiem.

Binatec iegūst un apstrādā Jūsu personas datus tikai balstoties uz noteiktu likumīgo pamatojumu:

 • apstrāde ir vajadzīga līguma noslēgšanai un/vai izpildei;
 • Jūs esat devis piekrišanu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Binatec attiecināmu juridisku pienākumu;

Datu glabāšana

Klientu personas dati tiek glabāti drukātos dokumentos un/vai mūsu informācijas sistēmās.

Mēs saglabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk kā nepieciešams datu apstrādes nolūkiem vai kā noteikts tiesību aktos. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami, tiek iznīcināti vai depersonalizēti tā, ka nav iespējams identificēt datu subjektu.

Pat, ja Jūs vēlaties pārtraukt līgumu un atteikties no mūsu pakalpojumiem, mums būs jāturpina uzglabāt Jūsu personas datus saistībā ar iespējamām prasībām nākotnē līdz datu uzglabāšanas termiņa beigām. Informācija tiek glabāta arī tādēļ, lai mēs varētu Jums sniegt vajadzīgo informāciju, lai varētu uzturēt pienācīgu vēsturi par attiecībām starp Jums un Binatec, kā arī atbildēt uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar mūsu sadarbību.

Jūsu piekrišana tiešajam mārketingam (ja Jūs esat devis piekrišanu) būs derīga 24 mēnešus no piekrišanas sniegšanas dienas vai līdz brīdim, kamēr  nebus saņemts rakstīskais iesniegums par sadarbības pārtraukšanu vai personas datu apstrādes. Ja piekrišana tiek sniegta vairākos gadījumos, spēkā ir pēdējā piekrišana. Jūs varat jebkurā laikā pārskatīt, mainīt vai atsaukt sniegto piekrišanu tiešajam marketingam, sūtot e-pastu uz info@binaqtec.eu vai pa pastu uz uzņemuma adresi (Brīvības iela 37-1, Riga, LV-1010, Latvija) .

Binatec, apstrādājot personas datus, ievēro datu minimizēšanas principu, kas nozīmē, ka datus apstrādā tikai tādā apmērā un tik ilgi, cik tas nepieciešams noteiktajam datu apstrādes nolūkam. Mēs cenšamies neturēt novecojušu vai nevajadzīgu informāciju un nodrošināt, ka personas dati un cita informācija tiek atjaunināta un ir precīza.

Klienta tiesības, kas saistītas ar viņu personas datu apstrādi

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības:

 • iegūt informāciju par to, vai Binatec apstrādā Jūsu personas datus, un, ja tas tiek veikts, piekļūtu saviem personas datiem, kurus apstrādā Binatec (noskaidrot, kur tie iegūti, kādiem nolūkiem tie tiek apstrādāti, cik ilgi mēs glabājam personas datus, kam mēs sniedzam Jūsu personas datus utt.). Jāatzīmē, ka Jūsu tiesības piekļūt datiem var ietekmēt tiesību aktu ierobežojumi saistībā ar citu personu privātuma aizsardzību un ar mūsu darbību un praksi saistītu iemeslu dēļ. Piekļuves tiesības neattiecas uz mūsu konfidenciālo informāciju, komercnoslēpumiem, ieskaitot, bet ne tikai, uz iekšējiem novērtējumiem un informāciju;
 • pieprasīt personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi rakstot uz e-pastu info@binatec.eu;
 • pieprasīt dzēst ar Jums saistītos datus, ja Binatec vairs nav likumīga pamata to apstrādei vai cita juridiska pamatojuma;
 • atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu rakstot iesniegumu uz e-pastu vai pa pastu uz uzņemum adresi (iesniegumam jābut parakstītam);
 • atsevišķos gadījumos, iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi;
 • pieprasīt dzēst personas datus, ja tos apstrādā tikai, pamatojoties uz piekrišanu, un ja Jūs atsaucat attiecīgo piekrišanu. Šīs tiesības nepiemēro, ja personas datus, kurus pieprasa dzēst, apstrādā arī ar citiem likumīgiem pamatiem, piemēram, apstrādei, kas nepieciešama līguma izpildei, lai izpildītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskās prasības, vai piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei;
 • ierobežot personas datu apstrādi tiesību aktos noteiktos gadījumos. Piemēram, ja Jūs apstrīdiet personas datu precizitāti periodā, kurā datu pārzinis var pārbaudīt datu precizitāti;
 • pieprasīt saņemt paša sniegtos personas datus strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā un, ja iespējams, pārsūtīt šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam.
 • ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jūs varat sūdzēties ES iestādē atbilstoši Jūsu dzīvesvietai. Informācija par iestādēm atrodama šeit: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Kontaktinformācija un sūdzību iesniegšana

Jums ir tiesības sazināties ar Binatec, lai iesniegtu pieprasījumus par Jūsu datu apstrādi, atsauktu piekrišanu datu apstrādei, iesniegtu pieprasījumus par datu subjekta tiesību īstenošanu un iesniegtu sūdzību. Jūs varat sazināties ar Binatec par šiem jautājumiem kādā no šiem veidiem::

 • Latvijā – Brīvības iela 37, Rīga, Latvija, LV-1010, tālr.: (+371) 20008080; e‑pasts: info@binatec.eu;

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm, kas ir atbildīgas par personas datu aizsardzības uzraudzību un kontroli:

Latvijā – Datu valsts inspekcija (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV-1011, e‑pasts: info@dvi.gov.lv, tālr.: (+371) 67223131, interneta vietne: www.dvi.gov.lv);

 

Derīgums un izmaiņas šajā dokumentā

 • Klienti var iepazīties ar personas datu apstrādes principiem interneta vietnē www.binatec.eu/lv-LV vai Binatec birojā.
 • Binatec ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šos personas datu apstrādes principus un paziņot Klientiem par izmaiņām, publicējot to interneta vietnē www.binatec.eu.

 

SIA “Binatec Baltija” personas datu apstrādes principi stājas spēka 20.04.2018

SIA “Binatec Baltija” personas datu apstrādes principi atjaunoti  29.06.2018