About us /

TERMS AND CONDITIONS-RETURN

 

Atgriešanas noteikumi

 Preču atgriešanu var veikt14 kalendāro dienu laikā no ta piegādes brīža, par to paužot rakstiskā veidā. Preces atgriešanas un maiņas piegādes/kurjera izmaksas sedz klients. 

Lai atgrieztu preces, sūtiet pieteikumu uz e-pastu info@binatec.eu, kurā ir jānorāda pasūtījuma numurs, preces kods un/vai nosaukums, daudzums un atgriešanas iemesls.

Atgriežot preces, Klientam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

 

1. atgriežamajai precei jabūt oriģinālā, nesabojatā iepakojumā;

Iesakām , saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas.

2. Precei jabūt neatvertā iepakojumā.

3. atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments;

4. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Klienta atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

5. Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.

6. Klientam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas.

7. Par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

8. Preču kategorijas, kuru atpakaļ atgriešana Pārdevējam un apmaiņa nav iespējama:

- Gadījumā, ja prece ir bojāta vai pasūtījumā pieļauta kļūda, Jūs varat atgriezt preci, vai apmainīt pret tādu, kā bija norādīts pasūtījumā.

9.Preci ar defektu Pārdevējs apņemas apmainīt pret kvalitatīvu (bez defekta).

10. Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē SIA Binatec Baltija , nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi: info@binatec.eu. Vēstulē jānorāda :

Preces nosaukums, kods, pasūtījuma numurs un neliels defekta apraksts, kā arī tālruņa numurs.

11. Uz Preces Defekta pieteikšanas vēstuli Jums atbildēs 3 darba dienu laikā.

12. Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana notiek vadoties pēc LV normatīvo aktu noteiktās kartības.

13. Klientam par defektu SIA Binatec Baltija jāinformē nekavējoties tiklīdz defekts tiek konstatēts, bet ne vēlāk kā 3 menesīm līdz derīguma termiņa beiguma.

15. SIA Binatec Baltija pieņem lēmumu par Klienta prasības apstiprināšanu vai noraidīšanu 30 dienu laikā no brīža, kad klients ir informējis SIA Binatec Baltija par produkta defektu un ir saņēmis produktu ar defektu no Klienta.

16. Par prasības lēmumu, klients tiks informēts telefoniski  30 dienu laikā no brīža, kad klients ir informējis SIA Binatec Baltija par produkta defektu un ir saņēmis produktu ar defektu no Klienta.

17. SIA Binatec Baltija nav atbildīgs par preces bojājumiem vai defektiem pret jebkuru trešo pusi, kas iegādājusies preces no SIA Binatec Baltija klienta.

NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI

1. www.binatec.net saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala sistēmā.

2. Ja Klients nepiekrīt mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Klientam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Klients pazaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.

3. Ja Klients, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.

4. Šie noteikumi sastādīti vadoties pēc LV normatīvajiem tiesību aktiem.

5. Visas neskaidrības, kas izcēlušās dēļ šiem Noteikumiem, var tikt risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi LV Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.  

TERMS AND CONDITIONS-RETURN
The return of goods can be veikt14 calendar days from the ta to the time of delivery, on their expressing in written form. Goods return and exchange shipping/courier costs are borne by the customer.
To return goods, please send us an application on e-mail info@binatec.eu, indicating the order number, product code and/or name, quantity and reason for return.
When returning goods, the Customer must necessarily be guided by these rules:

1. atgriežamajai the product should be original, nesabojatā in the package;
We recommend receiving the product, carefully open the packaging in which it is located.
2. The product should be neatvertā in the package.
3. when returning the product, it is compulsory to submit the purchase document;
4. The seller has the right to refuse to accept the Customer's atgriežamās goods, if not satisfied return of goods provisions.
5. Return of the products shall be the Seller's established order.
6. The customer has to pay the return costs.
7. On the return to commodity money atgriežama making a transfer to the payer's bank account.
8. Categories of goods, whose back return of the Seller and the exchange is not possible:
- If the product is defective or order wrong, You can return the goods, or exchanged for, as was pointed out in the order.
9.Item with defects the Seller undertakes to exchange for high-quality (without defect).
10. If it is found, the goods the failure to notify the SIA Binatec Baltija , by sending an electronic letter to the address: info@binatec.eu. The letter must specify :
Product name, code, order number and a small defect description, as well as the phone number.
11. Of the Product Defect submission letter will answer You within 3 working days.
12. The goods for defect detection and damage remediation takes place according to the laws laid down in regulations.
13. The customer of the defect SIA Binatec Baltija informed immediately as soon as a defect is detected, but not later than 3 menesīm until the expiration of the term beiguma.
15. SIA Binatec Baltija shall adopt a decision on the Customer's requirements for the approval or rejection within 30 days from the date on which the customer has informed the SIA Binatec Baltija on product defects and received the product with a defect from the Customer.
16. On the requirements of the decision, the customer will be informed by telephone within 30 days from the date on which the customer has informed the SIA Binatec Baltija on product defects and received the product with a defect from the Customer.
17. SIA Binatec Baltija is not responsible for product damages or defects to any third party that purchased the goods from SIA Binatec Baltija client.
NOZZLES FOR RULES
1. www.binatec.net reserves the right to stop, amend these Rules and other with these Provisions of the related documents. Rules additions or corrections shall enter into force from the date when they are placed in the internet shop in the system.
2. If the Customer does not agree with our Rules correction, partial additions, the Customer shall have the right to refuse, provided that the Customer loses the right to use the online store services.
3. If the Customer, after the rule revision, continue to use the online store services, it is considered that the Customer agrees to the terms and conditions of, the partial changes or additions.
4. These rules were drawn up according to the laws and regulations.
5. All the uncertainties that izcēlušās because of these Rules, may be settled by way of negotiations. If you fail to reach an agreement, the conflicts will be solved EN the Civil law.
6. The parties are relieved from responsibility laid down in these Regulations if their enforcement is not possible due to circumstances caused by insurmountable forces.